MH Protokoll Cirka - Gjennomført MH

  1 2 3 4 5
1a KONTAKT hilsing Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk
Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg
unna

Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar
seg ikke unna

 

Tar kontakt selv
eller når fører tar
kontakt. Balansert

 

Intensiv
kontaktatferd mot
testleder. Kan hoppe og bjeffe
Cirka

1b KONTAKT samarbeide Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk
Følger med
motvillig. Strever mot
fører eller trekker mot
annen retning

Følger med hele
veien. Nøytral

Følger med villig.
Engasjerer seg Cirka,

Følger med villig.
Viser intensiv interesse
mot testleder, hopper
og bjeffer
1c KONTAKT håndtering Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk
Unnviker, drar seg
unna tar evt. kontakt
med fører

Aksepterer,
nøytral

Aksepterer, svarer
med kontaktatferd

Cirka,

Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder
2a LEK lekelyst

Leker ikke

 

Leker ikke, men
viser interesse

Leker. starter
langsomt, men blir
aktiv

 

Leker aktivt,
starter raskt

Leker veldig aktivt
- starter veldig raskt

Cirka

2b LEK Griping Griper ikke

Griper ikke, men
snuser på gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

 

Griper direkte med
hele munnen

Cirka,

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c LEK Drakamp Biter ikke

Biter forsiktig,
slipper, holder, men
drar ikke i mot

Biter – drar i mot
– slipper – tar nytt tak

 

Griper direkte med
hele munnen, drar i
mot til testleder slipper

Griper direkte med
hele munnen, rykker,
drar i mot til testleder slipper

Cirka,

3a JAKT Forfølgelse Starter ikke

Starter men
avbryter

 

Starter eller løper
langsomt
Kan øke farten,
avslutter

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

Cirka,

Starter direkte,
stor fart
Løper forbi byttet. Kan
snu
3b JAKT Griping

Overser byttet/
springer ikke frem
(Begge ganger)

 

Griper ikke,
men snuser på
gjenstanden
Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

Griper direkte
Slipper

 

Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder

Cirka,

4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og
rolig – står, sitter eller
ligger

Er oppmerksom og
i hovedsak rolig.
Enkelte
aktivitetsøkninger

Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser

Er urolig. Veksler
hurtig mellom
aktiviteter

Cirka
5a AVST.LEK Interesse

Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

 

Interessert. Følger
fig. uten avbrudd

Cirka,
Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVST.LEK Truer/aggresjon

Ingen bjeff eller
knurring

Cirka,

Enkelte bjeff
og/eller knurring under
momentets første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring under
momentets første og
andre del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer
under momentets
første del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer
under momentets
første og andre del
5c AVST-LEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til
fig. Uinteressert

 

Går frem når fig.
snakker eller leker med
gjenstanden
Går frem når fig.
gir seg til kjenne

Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse
Går fram direkte
til fig. uten hjelp

Cirka,
5d AVST.LEK Lekelyst

Viser ingen interesse

 

Leker ikke, men
viser interesse

Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar
ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen.
Drar i mot

Griper direkte med
hele munnen. Drar i
mot. Slipper ikke

Cirka,
5e AVST.LEK Samarbeide

Viser ingen interesse

 

Blir aktiv, men
avbryter
Er aktiv med fig.
når denne er aktiv

Er aktiv med fig.
Interesse også mot
passiv figurant

Cirka,
Oppfordrer passig
fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser, kort stopp

 

Huker seg og
stanser

Cirka,

Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort

Flykter høyst 5
meter

 

Flykter mer enn 5
meter
6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd

Viser noe
trusselatferd

 

Viser trusselatferd
over lengre tid

Cirka
Viser trusselatferd
og noen angrep
Viser trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke
frem

 

Går frem når fører
setter seg på huk og
prater med
kjeledressen/roper på
hunden

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden
av

Cirka,

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve
distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp

6d OVERRASKELSE Gjenst. redsel

Ingen
tempoforandring eller
unnamanøver

 

Liten bue/liten
tempoforandring/ ser
bort ved noen av
passeringene Cirka,

Bue eller
tempoforandring ved
1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av
samme styrke ved
minst to passeringer
Viser stor redsel
eller øket redsel ved
samtlige passeringer
6e OVERRASKELSE
Gjenst. interesse
Ingen interesse for
kjeledressen

Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang

Cirka
Stanser lukter/ser
på kjeledressen minst
to ganger
Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to
eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET Redsel Stanser kort stopp

Cirka
Huker seg og
stanser

Gjør unna
manøver uten å vende
seg bort

 

Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5
meter
7b LYDFØLS Nysgjerrighet Går ikke frem Går fram når fører
sitter på huk og prater
med skrammelet, roper
på hunden
Går fram til
skrammelet når føreren
står ved siden
Går fram til
skrammelet når føreren
har gått halve
distansen
Går fram til
skrammelet uten hjelp

Cirka,
7c LYDFØLS Vedvarende redsel Ingen
tempoforandring eller
unna manøver

Cirka,
Liten bue/liten
tempoforandring ser
bort ved noen av
passeringene

Bue eller
tempoforandring ved
1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av
samme styrke ved
minst to passeringer
Viser stor redsel
eller øket redsel ved
samtlige passeringer
7d LYDFØLS Vedvarende intr Ingen interesse for
lydkilden

Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 1 gang

Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 2 ganger

Cirka,
Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar
Biter i/leker med
lydkilden ved 2 eller
flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd
Viser noe
trusselatferd

Cirka,
Viser trusselatferd
over lengre tid

Viser stor
trusselatferd og noen
angrep
Viser trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot
spøkelsene nå og da
Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange
avbrudd

Kontrollerer/viser
reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte
avbrudd

 

Kontrollerer/ viser
reaksjon mot
spøkelsene under hele momentet

Cirka,
8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører

Cirka,

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører,
avstandsregulering

Oppholder seg
foran eller ved siden av
fører, pendler mellom
flukt/start og kontroll

Oppholder seg i
hovedsak bak fører.
Pendler mellom
fluktstart og kontroll
Flykter lenger enn
båndets lengde. Kan
søke støtte hos
tilskuerne eller forlate
stedet
8d SPØKELSER Nysgjerrighet Går fram når fører
har tatt av figurantene
drakta
Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper på hunden

Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av

Cirka,
Går fram til
spøkelset når fører har
gått halve avstand
Går fram til
spøkelset uten hjelp
8e SPØKELSER Kontakt Avviser eller
unngår kontakt forsøk
Aksepterer kontakt
– helt uengasjert, men
drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk

Tar selv kontakt -
balansert

Cirka,
Intensiv
kontaktatferd mot
figuranten, kan hoppe
og bjeffe
9a LEK 2 Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
kan vise interesse
Leker – starter
langsomt, men blir
aktiv

Leker aktivt,
starter raskt

 

Leker veldig aktivt
– starter veldig raskt

Cirka

9b LEK 2 Griping Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser først på
gjenstanden
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Griper direkte med
hele munnen

Cirka
Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10 SKUDD

Viser ingen
berørthet, rask kontroll
og siden helt uberørt

Cirka,

Kontroll som
forsvinner etter første
skudd. Bryter, men
opptar tidligere
aktivitet
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv

Avbryter aktivitet.
Fokuserer på skytter.
Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet

Vedvarende uro
etter flere skudd.
Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår
skudd