MH Protokoll A-kull - Gjennomført MH
Atlas og Alexi: Gjennomført MH 26.04.14

  1 2 3 4 5
1a KONTAKT hilsing Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk
Unnviker kontakt.
Rygger og drar seg
unna

Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men drar
seg ikke unna
Alfa, Ajax

 

Tar kontakt selv
eller når fører tar
kontakt. Balansert

HUX, URAX, Alexi, Atlas

Intensiv
kontaktatferd mot
testleder. Kan hoppe og bjeffe

1b KONTAKT samarbeide

Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk.

Atlas

Følger med
motvillig. Strever mot
fører eller trekker mot
annen retning
Ajax

Følger med hele
veien. Nøytral

HUX, URAX, Alfa

Følger med villig.
Engasjerer seg
Alexi

Følger med villig.
Viser intensiv interesse
mot testleder, hopper
og bjeffer
1c KONTAKT håndtering Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg
unna tar evt. kontakt
med fører

HUX, Atlas

Aksepterer,
nøytral.

Alexi, Alfa, Ajax

Aksepterer, svarer
med kontaktatferd

URAX

 

Aksepterer.
Intensiv kontaktatferd
mot testleder
2a LEK lekelyst

Leker ikke

 

Leker ikke, men
viser interesse.

Atlas

Leker. starter
langsomt, men blir
aktiv

 

 

Leker aktivt,
starter raskt

HUX, Alexi, Alfa, Ajax

Leker veldig aktivt
- starter veldig raskt

URAX

2b LEK Griping Griper ikke

Griper ikke,
snuser bare på gjenstanden.

Atlas

Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

HUX, Alexi, Alfa, Ajax

Griper direkte med
hele munnen

URAX

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
2c LEK Drakamp

Griper ikke

Atlas

Griper nølende,
slipper, holder, men
drar ikke i mot

Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt tygger

Alexi, Alfa

 

Griper direkte med
hele munnen, drar i
mot til testleder slipper

URAX

Griper direkte med
hele munnen, rykker,
drar i mot til testleder slipper

HUX, Ajax

 

3a JAKT Forfølgelse

Starter ikke.

Atlas

Starter men avbryter

HUX

Starter eller løper
langsomt
Kan øke farten,
avslutter

Alexi, Alfa,

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet
URAX, Ajax
Starter direkte,
stor fart
Løper forbi byttet. Kan
snu
3a JAKT Forfølgelse Starter ikke
Alexi, Ajax

Starter men
avbryter

HUX

 

Starter eller løper
langsomt
Kan øke farten,
avslutter.

Alfa

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved byttet

URAX

Starter direkte,
stor fart
Løper forbi byttet. Kan
snu.

Atlas

3b JAKT Griping Overser byttet/
springer ikke frem
HUX, Ajax, Atlas

Griper ikke,
men snuser på
gjenstanden

Alfa

Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

Alexi

Griper direkte
Slipper
URAX
Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder
3b JAKT Griping

Overser byttet/
springer ikke frem

HUX, Alexi, Ajax, Atlas

 

Griper ikke,
men snuser på
gjenstanden

Alfa

Griper noe
tvilende, eller med
tidsforsinkelse

Griper direkte
Slipper

 

Griper direkte,
Beholder byttet i 3
sekunder

URAX

4 AKTIVITET Er uoppmerksom/
uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og rolig – står, sitter eller ligger

Atlas

Er oppmerksom og
i hovedsak rolig.
Enkelte
aktivitetsøkninger
URAX, Alexi, Alfa

Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser
HUX, Ajax

Er urolig. Veksler
hurtig mellom
aktiviteter

5a AVST.LEK Interesse

Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme
HUX, Alexi

 

Interessert. Følger
fig. uten avbrudd
URAX, Alfa, Ajax, Atlas
Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Veldig interessert.
Gjentatte startforsøk
5b AVST.LEK Truer/aggresjon

Viser ingen trusselaterd
HUX, URAX, Alexi, Alfa, Ajax, Atlas

 

Enkelte bjeff
og/eller knurring under
momentets første del
Enkelte bjeff
og/eller knurring under
momentets første og
andre del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer
under momentets
første del
Viser trusselatferd.
Bjeffer og knurrer
under momentets
første og andre del
5c AVST-LEK Nysgjerrighet

Går ikke frem til
fig. Uinteressert

Alfa, Ajax, Atlas

 

Går frem når fig. er aktiv på linjen
HUX, Alexi
Går frem når fig.
gir seg til kjenne

Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller tidsforsinkelse
Går fram direkte
til fig. uten hjelp
URAX

5d AVST.LEK Lekelyst

Viser ingen interesse

Alfa, Ajax, Atlas

Leker ikke, men
viser interesse, Alexi

Leker, griper
forsiktig. Slipper, drar
ikke i mot
Griper direkte.
Kan slippe og ta igjen.
Drar i mot

Griper direkte med
hele munnen. Drar i
mot. Slipper ikke
HUX, URAX

5e AVST.LEK Samarbeide

Viser ingen interesse

Alfa, Ajax, Atlas

Blir aktiv, men
avbryter
Er aktiv med fig.
når denne er aktiv
HUX, URAX, Alexi
Er aktiv med fig.
Interesse også mot
passiv figurant

Oppfordrer passig
fig. til fortsatt lek
6a OVERRASKELSE Redsel

Stanser, kort stopp

 

Huker seg og
stanser,
Alexi, Ajax, Atlas

 

Gjør unnamanøver
uten å vende seg bort
HUX, URAX

Flykter høyst 5
meter

 

Flykter mer enn 5
meter

Alfa

6b OVERRASKELSE Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd,
Alexi, Alfa, Ajax, Atlas

Viser noe
trusselatferd
HUX

 

Viser trusselatferd
over lengre tid
URAX
Viser trusselatferd
og noen angrep
Viser trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med bitt
6c OVERRASKELSE Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går ikke
frem

Alfa,

Går frem når fører
sitter på huk og
prater med
kjeledressen samt roper på
hunden
HUX, Alexi, Ajax, Atlas

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved siden
av

URAX

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått halve
distansen
Går fram til
kjeledressen uten hjelp

6d OVERRASKELSE Gjenst. redsel

Ingen
tempoforandring eller
unnamanøver

URAX, Alexi

Liten bue/liten
tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene

Atlas

Bue eller
tempoforandring ved
1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
HUX, Ajax,
Bue eller
tempoforandring av
samme styrke ved
minst to passeringer

Viser stor redsel
eller øket redsel ved
samtlige passeringer

Alfa,

6e OVERRASKELSE
Gjenst. interesse

Ingen interesse for
kjeledressen

Alexi, Ajax

Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang

Stanser lukter/ser
på kjeledressen minst
to ganger
HUX, URAX,
Alfa, Atlas

Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar
Biter i/leker med
kjeledressen ved to
eller flere passeringer
7a LYDFØLSOMHET Redsel Stanser ikke eller kort stopp.
Ajax
Huker seg og
stanser

Gjør unna
manøver uten å vende
seg bort
HUX, URAX, Alexi, Alfa, Atlas

 

Flykter høyst 5
meter
Flykter mer enn 5
meter
7b LYDFØLS Nysgjerrighet Går ikke frem Går fram når fører
sitter på huk og prater
med skrammelet, roper
på hunden

Går fram til
skrammelet når føreren
står ved siden.

Atlas

Går fram til
skrammelet når føreren
har gått halve
distansen
HUX, Alfa
Går fram til
skrammelet uten hjelp
URAX, Alexi, Ajax,
7c LYDFØLS Vedvarende redsel Ingen
tempoforandring eller
unna manøver
URAX, Alexi, Alfa, Ajax, Atlas
Liten bue/liten
tempoforandring ser
bort ved noen av
passeringene
HUX

Bue eller
tempoforandring ved
1. passering. Mindre
utslag ved 2. passering
Bue eller
tempoforandring av
samme styrke ved
minst to passeringer
Viser stor redsel
eller øket redsel ved
samtlige passeringer
7d LYDFØLS Vedvarende intr

Ingen interesse for
lydkilden

Alfa

Stanser/lukter ser
på lydkilden 1gang
Alexi, Ajax, Atlas

Stanser/lukter ser
på lydkilden minst 2 ganger
HUX, URAX

Biter i/leker med
lydkilden. Interessen
avtar
Biter i/leker med
lydkilden ved 2 eller
flere passeringer
8a SPØKELSER Trussel/aggresjon Viser ingen
trusselatferd
HUX
Viser enkelte trusselsignaler

URAX, Alexi, Alfa, Ajax, Atlas
Viser trusselatferd
over lengre tid

Viser stor
trusselatferd og noen
angrep
Viser trusselatferd
og flere angrep
8b SPØKELSER Kontroll Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer
Ser mot
spøkelsene nå og da
Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene. Lange
avbrudd
URAX, Alfa

Kontrollerer/viser
reaksjon mot begge
spøkelsene. Korte
avbrudd

Alexi, Ajax, Atlas

 

Kontrollerer/ viser
reaksjon mot
spøkelsene under hele momentet
HUX

8c SPØKELSER Redsel

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører

Ajax

Oppholder seg
hovedsaklig foran eller
ved siden av fører,
avstandsregulering
HUX, URAX, Alfa,

Oppholder seg
foran eller ved siden av
fører, pendler mellom
flukt/start og kontroll

Oppholder seg i
hovedsak bak fører.
Pendler mellom
fluktstart og kontroll.

Atlas

Bakker lenger enn
båndets lengde. Eller forlater stedet. Alt flykter
Alexi
8d SPØKELSER Nysgjerrighet Går fram når fører
har tatt av figurantene
drakta
HUX, Alfa
Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper på hunden.
Alexi

Går fram til
spøkelset når fører står
ved siden av

Går fram til
spøkelset når fører har gått halve avstand

Atlas

Går fram til
spøkelset uten hjelp

URAX, Ajax

8e SPØKELSER Kontakt

Avviser eller
unngår kontakt forsøk

Alfa

Aksepterer kontakt
– helt uengasjert, men
drar seg ikke unna
Besvarer
kontaktforsøk
Alexi

Tar selv kontakt - balansert

HUX, Ajax, Atlas

Intensiv
kontaktatferd mot
figuranten, kan hoppe
og bjeffe

URAX

9a LEK 2 Lekelyst Leker ikke Leker ikke, men
kan vise interesse

starter langsomt, blir aktiv, leker

Alexi

Leker aktivt,
starter raskt
HUX, Alfa, Ajax, Atlas

 

Leker veldig aktivt
– starter veldig raskt

URAX

9b LEK 2 Griping Griper ikke Griper ikke
direkte, snuser bare på gjenstanden
Alexi
Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden
Alfa, Ajax, Atlas
Griper direkte med
hele munnen
HUX, URAX

Griper direkte.
Hugger i gjenstanden
10 SKUDD

Viser ingen
berørthet, rask kontroll
og siden helt uberørt
HUX, URAX, Alexi, Alfa

 

Kontroll som
forsvinner etter første
skudd. Bryter, men
opptar tidligere
aktivitet
Ajax
Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går tilbake til
aktivitet/passiv

Avbryter aktivitet.
Fokuserer på skytter.
Kan ikke gjenoppta
tidligere aktivitet.

Atlas

Vedvarende uro
etter flere skudd.
Avbryter eller tydelige
flukttendenser. Avstår
skudd